За клиенти

Нови удължени срокове за прилагане на мерките за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19

22.12.2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното на 11.12.2020 г. от БНБ утвърждаване на нов срок на действието на „Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение“ (Редът за отсрочване)“, както следва: 

  • удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките и финансови институции за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;
  • удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките и финансови институции – до 31 март 2021 г.;
  • удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките и финансови институции – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца;

и водени от стремежа си да осигурим стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти за допълнителния срок, ОББ Интерлийз прие допълнителни мерки за отсрочване и уреждане при плащане на задължения по договорите за лизинг във връзка с пандемията от COVID-19, съгласно удължените срокове, описани по-горе.

ОББ Интерлийз се стреми да предложи индивидуален подход в прилаганите мерки на всички свои клиенти които са претърпели временни или трайни затруднения, свързани с COVID-19, като мерките на ОББ Интерлийз са създадени в съответствие с Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях, приет от АББ и утвърден от БНБ на 10.04.2020 г. и с изменения, утвърдени от БНБ на 09.07.2020 г. и на 11.12.2020 г., както и в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган (ΕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвиканата от COVID-19 (EBA/GL/2020/02 от 2 април 2020 г.), изменени с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2020/08 от 25 юни 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 и с Насоки (EBA/GL/2020/15 от 2 декември 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02).

Прилаганите варианти за удължените срокове от ОББ Интерлийз са:

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до не по-късно от 31.12.2021 г. и до не повече от девет месеца. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок по-дълъг от първоначалния в зависимост от броя на отсрочените вноски до не повече от девет месеца. След изтичане на гратисния период, клиентът заплаща дължимите и непогасени по време на гратисния период лихви на равни части за срок не по-дълъг от оставащия срок по договора за лизинг.

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до не по-късно от 31.12.2021 г. и до не повече от девет месеца. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на лихвите, дължими по време на гратисния период. Новият погасителен план е за за срок по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски до не повече от девет месеца.

В допълнение са въведени следните промени в Редът за отсрочване:

  • въведено е изискване задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към 01.03.2020 г. и към датата на подаване на искането за разсрочване;
  • въведена е възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Информираме Ви, че прилагането на един от двата варианта се съгласува изрично между страните в зависимост от степента, в която Вие или Вашият бизнес сте засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

Ако Вие сте Лизингополучател – дружество или физическо лице, който има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с ОББ Интерлийз договор за лизинг във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици и сте обслужвали редовно задълженията си по договора за лизинг към 01.03.2020 г. и към датата на подаване на искането (или към тези дати сте били в просрочие не повече от 90 дни), МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ИЗРИЧНО ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ОБЛЕКЧЕНИЯТА, КОИТО ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ВИ ПРЕДЛАГА, ПО НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

  • На имейл адрес interlease@interlease.bg, като изпратите попълнен съответния формуляр (декларация от фирми и от физически лица) и придружаващите го документи, с които удостоверявате / декларирате очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19;
  • През личния Ви профил в клиентската платформа www.interlease.ws;
  • Като се свържете с обслужващия Ви мениджър връзка с клиенти (за фирми).

Вашето искане следва да бъде изпратено до нас по някой от посочените начини не по-късно от 23.03.2021 г.

След като получим Вашето искане, служител на ОББ Интерлийз ще се свърже с Вас, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването, както и за да съгласува избрания вариант съгласно посочените по-горе инструкции. При необходимост от разяснения относно прилагането на облекченията, можете да се свържете с нас на 0800 12 666 (от 09:00 до 17:30 часа в работни дни).

Обратно към всички новини