Лизинг

Стандартните условия на Интерлийз за финансиране са:

Интерлийз финансира закупуването на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.

Стандартният пакет, предлаган от Интерлийз при лизинг на активи, включва:

  • Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи;
  • Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик;
  • За употребявани транспортни средства: В случай, че съгласно действащото законодателство при придобиването на собствеността върху транспортното средство се дължат данъци и/или такси, тези разходи са за сметка на Лизингополучателя;
  • За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя;
  • За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя;
  • За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя);
  • За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя);
  • Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили;
  • Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано;

Лизингополучателят избира сам доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на дружеството и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Интерлийз подпомага клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и Интерлийз не носи отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Интерлийз прехвърля на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.

Лизингополучателят придобива правото на собственост върху активите след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Интерлийз предоставя възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им.

За повече информация относно предлаганите условия, моля изберете конкретен продукт от менюто или вижте раздел Въпроси и отговори.